воскресенье, 3 июня 2018 г.

Նախագիծ - Երևան 2800 ամյակին ընդառաջ

Նախագծի իրականացման վայրը - Հաղթանակի զբոսայգի
Նախագխի ժամկետը ֊ 4.06.18թ., ժամը 10:00- 14:00

Նախագծի մասնակիցները - ավագ և միջին դպրոցի վրացախոս ճամբարականներ,

Նախագծի նպատակը - Երևան 2800֊ամյակին  ընդառաջ, ուսումնասիրել Հաղթանակի զբոսայգու հուշարձանները, միաժամանակ  տարածել կրթահամալիրի  տեղեկատվական  թերթիկները։

Նախագծի ընթացք՝

ծանոթանալ Հաղթանակի զբոսայգու հուշարձաններին
ուսումնական նյութերի ստեղծում


Արդյունքը
ուսումնական նյութերի ստեղծում
տարածել կրթահամալիրի  տեղեկատվական  թերթիկները

Комментариев нет:

Отправить комментарий