воскресенье, 3 июня 2018 г.

Նախագիծ - Երևան 2800 ամյակին ընդառաջ

Նախագծի իրականացման վայրը - Հաղթանակի զբոսայգի
Նախագխի ժամկետը ֊ 4.06.18թ., ժամը 10:00- 14:00

Նախագծի մասնակիցները - ավագ և միջին դպրոցի վրացախոս ճամբարականներ,

Նախագծի նպատակը - Երևան 2800֊ամյակին  ընդառաջ, ուսումնասիրել Հաղթանակի զբոսայգու հուշարձանները, միաժամանակ  տարածել կրթահամալիրի  տեղեկատվական  թերթիկները։

Նախագծի ընթացք՝

ծանոթանալ Հաղթանակի զբոսայգու հուշարձաններին
ուսումնական նյութերի ստեղծում


Արդյունքը
ուսումնական նյութերի ստեղծում
տարածել կրթահամալիրի  տեղեկատվական  թերթիկները